Bestemmelser

Her findes gældende vedtægter og regulativ som tilsammen udgør grundlaget for administration, drift og vedligehold af vandværket. Klik på dokument-ikonet for download af pdf-version.

Vedtægter for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

Vedtægterne udgør grundlaget for det juridiske selskab andelsselskabet Uggeløse Vandværk A.m.b.a. (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar), dvs. at de udadtil skal regulere forholdet mellem vandværket og andre juridiske personer, og indadtil forholdet mellem andelshaverne angående rettigheder og pligter. Vedtægterne skal altid være i overensstemmelse med gældende regulativ. De skal godkendes af en generalforsamling i Uggeløse Vandværk A.m.b.a. efter gældende regler.

Nærværende udgave er udarbejdet i 2017 og træder i kraft 1. januar 2018 i forbindelse med skift af selskabsform fra I/S til A.m.b.a. Vedtægterne er baseret på standardvedtægter for A.m.b.a. som udarbejdet og anbefalet af Danske Vandværker.

Indhold

Vedtægter for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.
§ 1. Navn og Hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Allerød Kommune.

§2. Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3. Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4. MedlemmernesRettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5. Medlemmernes Forpligtelser og Hæftelser i Øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6. Udtræden af Selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

8.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

Der vælges normalt 2 revisorer og 1 suppleant. Hvert år afgår en revisor og suppleanten, som dog begge kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret revior. I så tilfælde vælges kun revisor. Der kan vælges 2 bestyrelsessuppleanter, ligeledes for et år af gangen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8. Stemmeret og Afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9. Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10. Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11. Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12. Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelservedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13. Ikrafttrædelse

Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på ekstraordinær generalforsamlingen den 18/4-2017 og træder i kraft den 1/1-2018.

Med virkning fra den 1/1-2018 overtages fra interessentskabet I/S Uggeløse Vandværk samtlige dette selskabs aktiver, forpligtelser og overdækning i henhold til den for dette selkab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2017, hvorefter interessentskabet I/S Uggeløse Vandværk er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 29/3-2017 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet I/S Uggeløse Vandværk, indtræder med virkning fra den 1/1-2018 i de tilsvarende funktioner i Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

I Bestyrelsen:
Peter Christiansen Ole Riisgaard Mortensen Benny Rasmussen

Mogens KiefferKlavs Høgh

Regulativ for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

Regulativet tjener til at klarlægge forholdet mellem Uggeløse Vandværk A.m.b.a. og loven (Vandforsyningsloven) og er udarbejdet i overensstemmelse med denne. Regulativet vil altid være overordnet vandværkets vedtægter. Det skal godkendes af Allerød kommune som tilsynsmyndighed.

Nærværende udgave er udarbejdet i 2017 og træder i kraft 1. januar 2018 i forbindelse med skift af selskabsform fra I/S til A.m.b.a. Regulativet adskiller sig alene fra det tidligere regulativ i form af ændring af selskabsformen således at I/S Uggeløse Vandværk er ændret til Uggeløse Vandværk A.m.b.a. med tilhørende konsekvenser for interessentskab og tinteressenter.

Forord

Som anført i efterfølgende punkt 1.1 er dette regulativ udfærdiget i medfør af en ændring til Vandforsyningsloven ved lov nr. 402 af 14. juni 1995. Det bygger på Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1996: ”Normalregulativ for private vandforsyninger”.

Nævnte vejledning indeholder visse udtryk, som afviger fra den sprogbrug, vi hidtil har benyttet. For at undgå begrebsforvirring, følger hermed en definition af de væsentligste betegnelser.

Vandværkets Ejendom

Hovedanlæg er vandværkets indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til forsyningsnettet. Hovedledningerne har ikke tilsluttede stikledninger).

Forsyningsledningsnet er ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand fra hovedledningerne til forsyning af ejendommenes ejere/brugere gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Stikledning er ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af den private grund, herunder stophane på stikledningen.

Privat Ejendom

Jordledning på privat grund er stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

Indhold

 1. Indledende Bestemmelser (lovgrundlag og hoveddefinitioner)
 2. Vandværkets Styrelse
 3. Ret til Forsyning med Vand
 4. Forsyningsledninger
 5. Stikledninger
 6. Jordledninger
 7. Installationer I Bygninger
 8. Hovedmålere (afregningsmålere)
 9. Bimålere (fordelingsmålere)
 10. Ansøgning
 11. Opretholdelse af Tryk og Forsyning
 12. Vandspild
 13. Brug af Vand fra Brandhaner
 14. Eftersyn af Vandinstallationer og Oplysningspligt
 15. Anlægs- og Driftsbidrag
 16. Skatter og Afgifter
 17. Betaling af Anlægs- og Driftsbidrag
 18. Straffebestemmelser
 19. Ikrafttrædelse

1. Indledende Bestemmelser (lovgrundlag og hoveddefinitioner)

1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som senest ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 af Allerød kommunalbestyrelse efter forhandling med I/S Uggeløse Vandværk, der har tilladelse til indvinding af grundvand i medfør af vandforsyningsloven.

1.2. Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs-& driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m3 aftaget vand og et fast, årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandværkets takstblade.

1.3. Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø-og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling af vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, jf. § 55, stk. 6.

1.4. Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab som senest ændret ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.

1.5. Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger som senest ændret ved lov nr. 936 af 29. december 1991.

1.6. Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet overfor vandværket, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed eller ejendom herunder beboere af en andelslejlighed eller –ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlighed når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Der henvises i øvrigt til den i 1.3 nævnte bekendtgørelse § 1, stk. 1.

1.7. Ved vandværkets hovedanlæg forstås i dette regulativ dets indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandværkets forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommenes ejere/brugere gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder stophane på stikledningen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

1.8. Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandværket, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandværket.

2. Vandværkets Styrelse

Uggeløse Vandværk ejes og drives af andelsselskabet Uggeløse Vandværk A.m.b.a. (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar).

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem af andelsselskabet. Vandværket kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, lige som ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuel på særlige betingelser.

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandværket og skal godkendes af Allerød kommune, jf. vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i takstblade, der vederlagsfrit udleveres af vandværket.

Om vandværkets styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i vedtægterne for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

3. Ret til Forsyning med Vand

3.1. Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandværkets forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og vandværkets vedtægter, og mod betaling efter godkendte takstblade.

3.2. Vandværket bestemmer, i hvilket omfang det kan levere vand til en erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang, herunder landbrugets markvanding, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandværket fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af Allerød kommune.

3.3. Etablering af vandforsyning fra vandværket som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4. Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved en senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen kan vandværket forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændringer af tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andelseller ejerlejligheder. Vandværket kan forlange et nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlige nyinvesteringer i vandforsyningsanlægget.

4. Forsyningsledninger

4.1. Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandværket, som bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens §§ 29 og 45-48. Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

4.2. I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg og til dets forsyningsledningsnet efter satserne i gældende takstblad. Bidraget forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af punkt 3.4, 4. punktum.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnette for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.3. Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunens anvisning og betales af kommunen. Kommunen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt; meromkostningerne herved afholdes af kommunen.

I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.

4.4. Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

5. Stikledninger

5.1. Stikledninger med eventuelle stophaner anlægges af vedligeholdes af og tilhører vandværket.

5.2. I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandværket skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning i henhold til gældende takstblad.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandværket forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

5.3. Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særskilte tilfælde kan forsyning til 2 eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandværket og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Tilsvarende gælder. Hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønske føres over trediemands ejendom.

5.4. Vandværket kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning,ændringeriforbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Omlægning af stikledningen alene som følge af omlægning af forsyningsledningen bekostes af vandværket.

Kommunen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandværket bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

5.5. Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.

6. Ledninger

6.1. Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.

6.2. Alt arbejde med en jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller afvandværket og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse, færdigmeldes til vandværket, der underretter kommunen.

6.3. Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden på hans bekostning.

Uggeløse Vandværk A.m.b.a. kan ligeledes på baggrund af konstaterede fejl eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter – herunder den fornødne udbedring – udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning. Om nødvendigt kan vandværket forlange en komplet udskiftning af jordledningen.

6.4. Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5. Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings og/eller stikledning afholdes af grundejeren.

6.6. Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham, kan kommunen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre for hans bekostning.

7. Installationer I Bygninger

7.1 Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandværket og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse, færdigmeldes til vandværket, der underretter kommunen.

7.2. Apparater, filtre og armaturer m.v.,der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA-godkendelse eller eventuel EU-godkendelse).

7.3. Hvis vandværket finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandværket forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandværkets nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

7.4. Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når dette skønnes at have betydning for det kommende vandforbrug.

7.5. Vandinstallationerneskaludføres,benyttesogvedligeholdespåensådanmåde,atder ikke er fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandværket om forholdet.

Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandværket finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandværkets tilladelse.

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandværket kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens bekostning.

7.6. Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

8. Hovedmålere (afregningsmålere)

8.1. Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes én måler i hver ejendom.

8.2. Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles tilrådighed af vandværketog forbliver vandværkets ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandværket eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandværket.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og nem at aflæse.

Vandværket kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålerne afkræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

8.3. Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandværket ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

8.4. Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. punkt 8.3 således, at måleren ikke længe er tilpasset forbruget, kan vandværket kræve installationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

8.5. Vandmålere vedligeholdes af vandværket for dettes regning. Ejerener er statningspligtig overfor vandværket i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser som skyldes slid og ælde. Vandværket er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

8.6. Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandværket. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostningerne herved afholdes af ejeren, lige som vandværket kan ansætte et skønnet merforbrug.

8.7. Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han sna-rest give vandværket meddelelse om det. Brugeren af ejendom skal snarest melde konsta-terede fejl til ejeren. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.8. ’Hvis ejeren ikke efterkommer vandværkets anmodning om at installere Vandmåler kan kommunen efter indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret fastsættes forbruget efter vandværkets skøn.

8.9. Vandværketkanforlangeafprøvningafenhovedmåler.Ejendommensejerkanved skriftlig henvendelse til vandværket forlange at få måleren afprøvet.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1⁄2 og 1⁄4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveomkostningerne af vandværket, og vandværket foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

8.10. Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget og over fejlvisningens størrelse.

9. Bimålere (fordelingsmålere)

9.1. Vandværketkantilladeopsætningafbimålere.

9.2. Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uover-ensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket uvedkommende. Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

9.3. Bimålerekanudlånesafvandværketidetomfang,detteråderoverdetfornødneantal bimålere af passende størrelse. Punkterne 8.2-7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.

9.4. Hvisbimålerenikkeudlånesafvandforsyningen,måejerenselvanskaffeden,og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:

Punkterne 8.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålernes anbringelse, størelse og type.

Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give vandværket meddelelse om det.

De plomber, der er anbragt på bimåleren, må kun brydes af vandværket.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.

10. Ansøgning

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal tilladelser være indhentet fra Uggeløse Vandværk A.m.b.a. og Allerød kommune. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter eller på kommunens eller vandværkets særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsforbrug eller erhvervsforbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.

Vandværket kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

11. Opretholdelse af Tryk og Forsyning

11.1. Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af punkt 7.3. Vandværket har dog ingen pligt til at holde noget mindstetryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

11.2. Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

11.3. Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.

11.4. Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når det finder at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse.

12. Vandspild

12.1. Vandet fra vandværket må, bortset fra indsats under brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vandværket.

12.2. Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra en ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag. Forbruget vil i så fald blive skønnet af vandværket efter forhandling med ejeren.

13. Brug af Vand fra Brandhaner

Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra vandværket bruge vand fra brandhaner.

14. Eftersyn af Vandinstallationer og Oplysningspligt

14.1. For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandværkets personale – mod forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

14.2. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

15. Anlægs- og Driftsbidrag

15.1. I overensstemmelse med punkterne 4.2 og 5.2 betales anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledninger i henhold til gældende takstblad (jf. punkt 2, 3. afsnit).

15.2. For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de 2 årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag pr. m3 vand og et fast, årligt bidrag i henhold til gældende takstblad.

Vandværket kan forlange oplysning fra kommunen om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.

15.3. For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 2. Vandværket kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandværket.

15.4. For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsanlæg, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast, årligt bidrag.

16. Skatter og Afgifter

16.1. Grøn afgift til staten. Med skattereformen fra 1994 blev der indført en vandskat til staten pr. m3 aftaget vand, den såkaldte Grønne afgift. Det er pålagt vandværket at opkræve denne skat samtidig med vandværkets egne bidrag.

16.2. Vandafledningsafgift til kommunen. Til drift og vedligeholdelse af kloakker, rensningsanlæg m.v. opkræver kommunen en vandafledningsafgift pr m3 aftaget vand. Afgiften opkræves separat af kommunen i 2 rater pr. år, hhv. den 1. april og 1. oktober.

17. Betaling af Anlægs- og Driftsbidrag

17.1. Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandværket eller kommunen har foretaget eller ladet foretage efter punkterne 5.4, 5.5, 6.5, 6.6 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

17.2. Driftsbidrag, såvel det faste, årlige bidrag som den variable betaling for m3-forbruget samt eventuelle administrationsgebyrer mv., debiteres normalt en om året, idet kalenderåret bruges som afregningsperiode. Forbrugets størrelse pr. 31. december oplyses af andelshaverne selv på dertil fremsendte aflæsningskort.

Fakturaen indeholder desuden en á conto opkrævning for det nye år, idet det forventede forbrug normalt sættes lig med det netop konstaterede reelle forbrug fra forgangne år.

Ved manglende indsendelse af selvaflæsningskort fastsætter bestyrelsen for Uggeløse Vandværk A.m.b.a. et skønnet forbrug, der som minimum udgør 300 m3 pr. år.

17.3. Betales driftsbidrag ikke inden den fastsatte frist (normalt den 6. maj), kan vandværket lukke for vandtilførslen og påligne et gebyr herfor. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr for genåbning jf. takstbladet, er betalt. Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den nye ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

17.4. Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandværket lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 1 måned efter seneste påkrav. Punkt 17.3, 2. og 3. punktum, finder i så fald tilsvarende anvendelse. Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer, kan aflukning ikke ske, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandværket enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

17.5. Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 17.1. ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler som nævnt i 17, 3 og 4.

18. Straffebestemmelser

18.1. Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1 ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang som vandværkets personale her til en ejendom, jf. regulativets punkter 6.2, 7.2, 7.5, 11.4, 12.1 og 14.1 straffes efter vandforsyningslovens §84 med bøde.

18.2. Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens §84.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

19. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2018, og samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1. januar 1998.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven. Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod nærværende regulativ kan umiddelbart indarbejdes.

Foranstående regulativ for Uggeløse Vandværk A.m.b.a. stadfæstes herved i medfør af § 55 i Lov om vandforsyning m.v.

Allerød Kommune den 6. februar 1998.

Ansvarsposter for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

Denne beskrivelse indeholder en kortfattet opsummering af de ansvarsområder og arbejdsopgaver der følger med de forskellige bestyrelsesposter hos Uggeløse Vandværk A.m.b.a. (i det følgende benævnt Uggeløse Vandværk). Beskrivelsen erstatter på ingen måde de lov-mæssige ansvarsbeskrivelser der findes for bestyrelsesarbejde.

Generalforsamlingen er højeste myndighed for Uggeløse Vandværk, hvor den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen:
 • Har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift og investeringer.
 • Skal udøve strategisk ledelse, dvs. bl.a. tage aktiv del i udarbejdelsen af selskabets overordnede strategi og mål samt træffe beslutninger vedrørende sager, der går ud over den daglige drift.
 • Har ansvaret for at være sparringspartner for og varetage en kontrolfunktion i forhold til den daglige ledelse.
 • Har pligt til at understøtte andelshavernes overordnede tilsyn, bl.a. ved at sikre, at andelshaverne modtager relevant information

Ansvarsposterne for Uggeløse Vandværk specificerer de ansvarsområder, funktioner og arbejdsopgaver der følger med de forskellige valgbare hverv hørende under henholdsvis Bestyrelse og Revision.

Nærværende udgave er udført i 2018.

Indhold

Ansvarsposter for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.
1. Bestyrelse
1.1 Formand
1.2 Kasserer
1.3 Sekretær
1.4 Bestyrelsesmedlem
1.5 Bestyrelsessuppleant
1.5 Bestyrelsessuppleant
2. Revision
2.1 Revisor
2.2 Revisorsuppleant
3. Andre Funktioner
3.1 Regnskabsfører
3.2 IT-Ansvarlig

1. Bestyrelse

Bestyrelsen for Uggeløse Vandværk består af 5 faste medlemmer plus en eller to suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen i henhold til gældende vedtægter, hvilket betyder at bestyrelsen konstituerer sig således:
 • Formand (1)
 • Kasserer (1)
 • Sekretær (1)
 • Bestyrelsesmedlem (2)
 • Suppleant (1/2)

Bestyrelsen kan ikke handle ud over, eller i modstrid med, vedtægter, regulativ og takst-blad. Særlige dispositioner kan kun foretages såfremt de ikke kan afvente en generalfor-samling, og skal i så tilfælde selvfølgelig redegøres ved næstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen varetager den daglige drift af vandværket, og skal sikre at forbrugerne får le-veret drikkevand der opfylder gældende krav til vandkvalitet og drikkevandssikkerhed. Det-te betyder at bestyrelsen kan være nødt til agere hurtigt i en beredskabssituation eller ved indførelse af ny lovgivning, hvor generalforsamlingen først vil blive orienteret efterfølgende.

Ud over vedtægter, regulativ og takstblad varetages bestyrelsens arbejde og dispositioner i henhold til gældende lovgivning, Håndbog for Bestyrelsesmedlemmer bind 1-6 af udgivet af Danske Vandværker samt Kodeks for Godt Bestyrelsesarbejde udgivet af Danske Vandværker.

De overordnede ansvarsområder funktioner og arbejdsopgaver for hver post er beskrevet i sektion 1.1-1.5.

1.1 Formand

Formanden varetager i praksis den daglige ledelse og disponerer på bestyrelsens vegne. Formanden redegør for samtlige dispositioner på bestyrelsesmøderne hvor bestyrelsen evt. kan vedtage ændringer hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Formanden varetager følgende opgaver:
 • Løbende kontakt og dialog med vandværkets driftsansvarlige.
 • Dialog og kommunikation med Allerød Kommune samt deltagelse i møder herunder.
 • Deltagelse i Vandrådsmøder med andre vadværker i Allerød Kommune.
 • Løbende godkendelse af alle forpligtelser og investeringer der ligger indenfor besty-relsens mandat. Formanden har via sin ”stillingsfuldmagt” alene bemyndigelse til at indgå aftaler på vandværkets vegne.
 • Løbende kontrol af bilag - i samarbejde med Kasserer.
 • Afholdelse af generalforsamling. Dette inkluderer planlægning, indkaldelse, beret-ning og forberedelse af sager der skal behandles.
 • Afholdelse af bestyrelsesmøder. Dette inkluderer indkaldelse, forberedelse af sager der skal behandles, dagsorden og mødeledelse. Vandværket afholder som hovedre-gel fire årlige bestyrelsesmøder.
 • Følger op på vedtagne beslutninger og igangsatte opgaver og sikrer at de føres.

1.2 Kasserer

Kassereren har det daglige ansvar for vandværkets økonomi herunder varetagelse af regn-skabsføring, eller tilsyn med regnskabsføring såfremt bestyrelsen har valgt ekstern regn-skabsføring. Kassereren varetager følgende opgaver:

 • Føre tilsyn med at regnskabsføring, såfremt dette foregår eksternt, sker i henhold til bestyrelsens retningslinjer, og sikre at opkrævning og betaling af regning foretages korrekt.
 • Kontrol af samtlige bilag - i Samarbejde med Formand.
 • Løbende dialog med regnskabsfører om nye tiltag der kan effektivisere og øge kvali-teten af regnskabsførerens opgaver.
 • Såfremt Kassereren varetager regnskabsfunktionen for vandværket, hvilket hidtil har været tilfældet, varetager Kasserenen også de pligter der hører dertil som beskrevet under sektion 3.1.
 • Løbende orientering til bestyrelsen on alle væsentlige hændelser af betydning for vandværkets økonomi.
 • Fremlæggelse af regnskab, budget og takstforslag for bestyrelse og generalforsam-ling. Regnskab og kravene hertil er et kollektivt bestyrelsesansvar, mens kassereren har et personligt ansvar overfor bestyrelsen for at udføre sin funktion.

1.3 Sekretær

Sekretæren er bestyrelsens referent som agerer efter formanden anvisninger.

Sekretæren varetager følgende opgaver:

 • Indkaldelse til bestyrelsesmøder inklusiv udsendelse af dagsorden og relateret materiale.
 • Udarbejdelse og udsendelse af referater fra bestyrelsesmøder. Referater fra bestyrelsesmøder er interne dokumenter, som kun bestyrelsen har krav på at se.
 • Indkaldelse til generalforsamling inklusiv udsendelse af dagsorden og relateret ma-teriale.
 • Udarbejdelse og udsendelse af referat fra generalforsamling. Referat fra generalfoamling skal enten offentligøres eller sendes til alle medlemmer.
 • Varetager almindelig korrespondance på vandværkets vegne, i samarbejde med formanden, herunder vandværkets post samt e-mail og videredistribution af dette til bestyrelsen mm.
 • Udarbejdelse af nyheder og materiale til hjemmesiden.

1.4 Bestyrelsesmedlem

De menige bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsesarbejdet i henhold til bestyrelsens forretningsorden, og er som udgangspunkt alene forpligtet til deltagelse i bestyrelsesmøder samt forberedelse og opfølgning i den forbindelse.

De menige bestyrelsesmedlemmer vil dog som oftest varetage en del af de løbende opga-ver, sammen med resten af bestyrelsen, som ikke er inkluderet i ovenstående opgavebeskrivelser. dette vil typisk være:

 • Kontakt og tilsyn med eksterne leverandører omkring faste opgaver som f.eks. gart-nerarbejde.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale for enkeltopgaver samt opfølgning og tilsyn med arbejdet efter igangsættelse.
 • Holde sig orienteret om tekniske, politiske og miljømæssige forhold der kan have indvirkning på vandværkets drift.

1.5 Bestyrelsessuppleant

Som udgangspunkt har bestyrelsessuppleanterne ingen arbejdsopgaver med mindre de ind-træder i bestyrelsen. Såfremt suppleanten ønsker det, så kan han/hun deltage i bestyrel-sesarbejdet, herunder alle bestyrelsesmøder, på lige fod med resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

2. Revision

Revisionen for Uggeløse Vandværk består, såfremt den foretages internt, af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Revisorerne vælges af generalforsamlingen i henhold til gældende vedtægter. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret revisor. I så tilfælde vælges kun revisor.

Revisorerne er medlemmernes tillidsfolk, som følger og kontrollerer regnskabet på med-lemmernes vegne. Derfor bør de ikke have tilknytning til foreningens ledelse eller bestyrelse.

De overordnede ansvarsområder funktioner og arbejdsopgaver for hver post er beskrevet i sektion 2.1-2.2.

2.1 Revisor

Revisorerne kontrollerer regnskabet og sikrer sig, at der er bilag som dokumentation for alle udgifter og indtægter, og at foreningens økonomiske beholdninger er til stede. Reviso-rerne udarbejder en påtegning på regnskabet, hvor de skriver under på, at de har gennemgået det, og gør opmærksom på, hvis de har fundet problemer i forbindelse med gennemgangen.

3. Andre Funktioner

Dækker over driftsmæssige arbejdsopgaver som typisk er udliciteret og varetages eksternt. Det drejer sig om Vandværkspasser/Driftsansvarlig, Regnskabsfører, IT-ansvarlig, Gartner, Elektriker med mere.

Bestyrelsen varetager udbud og indgåelse af aftaler og kontrakter med diverse firmaer, leverandører og personer for disse opgaver.

For nogle af opgaverne er der udfærdiget funktionsbeskrivelser der fastlægger de grund-læggende rammer for funktionen som fremgår af afsnit 3.1-3.2.

3.1 Regnskabsfører

Regnskabsføreren er undergivet bestyrelsen og er ansvarlig i alle forhold vedrørende vand-værkets økonomi. Regnskabsføreren bistår kassereren i dennes opgaver og varetager føl-gende:

 • Bogføring af alle bilag således at der opnås et klart billede af indtægter, anlægsudgifter, direkte og indirekte omkostninger.
 • Udarbejdelse af årsregnskab og status samt kvartalsmæssige råbalancer med likviditetsoversigt som fremlægges af kasserer på bestyrelsesmøderne.
 • Gennemgang af årsregnskab med revisor og kasserer.
 • Løbende orientering til kasserer om alle væsentlige hændelser af betydning for vandværkets økonomi. Herunder udvikling af nye løsninger der kan effektivisere regnskabsførerens funktionsområde.
 • Indhentning af forbrugstal i henhold til bestyrelsens retningslinjer, det være sig selvaflæsningskort, selvindtastede forbrugstal, fjernaflæste målere og lignende. Indsendte forbrugstal indlæses i det aktuelle forbrugsafregningssystem, hvor manglende forbrugstal skønnes ud fra foregående års forbrug.
 • Udarbejdelse af årsopgørelser og á contoberegning som indberettes til Betalingsservice. Eventuelle større afvigelser fra normalforbrug videresendes til kassereren.
 • Betalingsregistrering og håndtering af rykkere.
 • Fremsendelse af forbrugstal til spildevandsselskabet.
 • Desuden varetages henvendelser vedrørende forbrugerspørgsmål relateret til forbrugsafregning, mæglerhenvendelser ved forbrugerflytning, efterlysning af manglende oplysninger, flytteopgørelser samt aconto opkrævning fra nye forbrugere og udsendelse af velkomstmateriale.
 • Regnskabsføreren opretholder et, så vidt muligt, elektronisk arkiv for alle sager med 10 års historik. Lukkede sager fremsendes i elektronisk kopi til IT-ansvarlig som gemmer disse i vandværkets arkiv.

3.2 IT-Ansvarlig

Den IT-ansvarlige er undergivet bestyrelsen og er ansvarlig i alle forhold vedrørende vand-værkets IT-forhold. Den IT-ansvarlige varetager følgende:

 • Kontakt og dialog med eksterne IT-leverandører, herunder teleleverandør, SRO-leverandør og hjemmeside-leverandør.
 • Vedligehold og indkøb af IT-udstyr. Både på vandværket og nødvendigt IT-udstyr for at bestyrelsesmedlemmerne kan varetage deres arbejde.
 • Løbende opdatering og backup af vandværkets pc, herunder sikkerhedsopdateringer og antivirusprogrammer.
 • Administration af vandværkets ”cloud”-lager hvor alt relevant materiale, herunder dagsordener, referater, tilbud, forsikringer, mm. gemmes. Alle bestyrelsesmedlemmer har læse-adgang til ”cloud”-lagret, men det er alene den IT-ansvarlige der kan ændre i lagret.
 • Udarbejdelse af årlige produktions- og driftsrapporter.

Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde


Følg eller forklar

Anbefalingerne er relevante for alle forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere, antal forbrugere, antal forsyningsarter, samt hvorvidt selskabet har ansatte eller ej.

Følg eller forklarprincippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner. Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen eksempelvis i årsrapporten og/eller på deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling – og eventuelt redegøre for hvordan – eller forklare, hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde i selskab

Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

27.05.2018

Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delviste Selskabet følger ikke Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde
Det anbefales, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside. X X X Opdateres ikke nødvendigvis årligt.

Aktivt ejerskab
Det anbefales, at selskabet løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol. X X X Bestyrelsen tilstræber fuld åbenhed og kommunikerer løbende via hjemmesiden
Det anbefales, at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne. X X X Grundet foreneingens lille størrelse foregår denne aktivitet på ad-hoc basis efter behov.
Det anbefales, at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationenforud for og under generalforsamlingen er let til-gængelig. X X X GF indkaldelse foregår via lokalavis samt hjemmesiden. Dagsorden er tilgængelig, sammen med indkaldelse og referat, på hjemmesiden efterfølgende.

Bestyrelsen opgaver og ansvar
Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse. X X X Dette er påbegyndt i 2018 og er endnu ikke fuldt dækkende, men processen er godt i gang. Der er bla. udarbejdet en 10-års investeringsplan
Det anbefales, at bestyrelsen løbende forhodder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder. X X X Emnet er løbende til diskussi-on på bestyrelsesmøder.
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stil-lingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab. X X X Kasserer og Formand varetager dette løbende, og orienterer bestyrelsen på bestyrelsesmøder.
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse. X X X Dette sker i forbindelse med bestyrelsens konstituering efter hver generalforsamling.
Det anbefales, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og - håndteringen bør offentliggøres. X X X Risikokortlægning, -styring og -håndtering varetages af bestyrelsen og vandværkspasseren i fællesskab. Der foregår dog ingen offentliggørelse.
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at selskabet følger hensigtsmæssige retningslinjer/ politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.

X X X

Bestyrelsens sammensætning og samspil
Det anbefales, at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer. X X X Der arbejdes løbende med dette emne, men der mangler endnu at blive udarbejdet en målrettet indsats.
Det anbefales, at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde. X X X Bestyrelsen arbejder med en åben og konstruktiv form, hvor det endnu ikke har været nødvendigt at sætte rammer for samarbejdet.
Det anbefales, at der gøres rede for de eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysnin-gerne gøres offentligt tilgængelige. X X X Dette har aldrig tidligere været diskuteret, men vil blive vurderet hvis det findes relevant. Der er pt. ikke fundet grundlag for at udarbejde denne redegørelse.
Det anbefales, at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund. X X X Bestyrelsen er opmærksom på dette, men det er fundet svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer der sikrer dette.
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. X X X Dette er sikret via vedtægterne.GODTHAB
Bestyrelsens kompetencer
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt foretager en struktureret evaluering af, dels hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over set i relation til selskabets situation, dels hvilke kompetencer den aktuelt råder over – og herved skaber klarhed over eventuelle gab. X X X Dette foregår løbende, men ikke struktureret så det kan eftervises at det sker mindst en gang årligt.
Det anbefales, at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen. X X X Der foretages alene en mundtlig evaluering i forbindelse med bestyrelsesmøder.
Det anbefales, at bestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvik-ling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse. X X X Dette sker ikke proaktivt, men de enkelete bestyrelsesmedlemmer støttes når de ønsker at deltage i et forløb.

Honorering af bestyrelsen
Det anbefales, at selskaber tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber. X X X
Det anbefales, at selskabet skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på selskabets hjemmeside. X X X Bestyrelseshonorar er åbent for generalforsamlingen, men offentliggøres ikke på hjemmesiden.
Det anbefales, at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.

X X X Dette er blevet adskilt i løbet af 2017.
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse
Det anbefales, at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger. X X X
Det anbefales, at der formuleres skriftlige aftaler, som skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse – med udgangspunkt i den naturlige arbejdsdeling, der ligger mellem bestyrelse og daglig ledelse i et selskab. X X X Der er udarbejdet en beskrivelse af opgaver og ansvar i forbindelse med varetagelse af bestyrelsesposterne samt andre driftsposter. Disse er tilgængelige fra hjemmesiden.
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier. X X X Dette er hidtil ikke fundet nødvendigt, men vil blive revurderet for evt. senere implementering.

Persondatapolitik for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.


Introduktion

For at kunne levere vandforsyning er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Klavs Høgh, klavs@uggelosevv.dk


Dataansvarlig

Uggeløse Vandværk, Uggeløse Vandværk 21, 3540 Lynge, CVR-nummer 38981242


Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med vandforsyningsloven. Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
 • Forbrugsdata der kan henføres til en person

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.


Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.


Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet


Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for vandværket. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde vandværket fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.


Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte vandværket og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på vandværket:

 • Antivirus på alle it-systemer.
 • Backup af alle it-systemer.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i vandværket

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.


Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).


Revisionshistorik

Version Note Dato Redigeret af
v0.9 Første udkast til skabelon 13. marts 2017 Thor Valstrøm
V1.00 Tilrettet Uggeløse Vandværk A.m.b.a. 22. maj 2018 Klavs Høgh