INFO til forbrugerne

Her finder du en række nyttig generel information vedrørende vandværket.

Driftsstop

Hvis der opstår fejl ved vandforsyningen, der kan medføre leveringsstop af vand fra vandværket, vil vandværkspasseren automatisk blive tilkaldt. Såfremt fejlen ikke kan udbedres indenfor 2 timer indkobles nødforsyningen til et af vores 2 nabovandværker, Lynge Vandværk eller Vassingerød Vandværk. Driftsstop skyldes typisk overgravning af en vandledning. I tilfælde af strømsvigt, går vandværkets egen nødgenerator automatisk i gang og leverer strøm til vandværket. Så forbrugerne vil ikke mærke noget til strømsvigt på vandværket. Skulle der opstå lokale driftsforstyrrelser som ikke automatisk registreres på vandværket bør man kontakte den driftsansvarlige.


Vandkvalitet

Der udtages drikkevandsprøver til kontrol mindst en gang om måneden. Resultaterne af drikkevandsanalyserne viser, at vores vand er af god kvalitet. Alle analyseresultater har de sidste mange år overhold vandkvalitetskravene. Analyser for de udvalgte PAH–forbindelser, chlorphenoler og pesticider viser, at disse er under den laveste påviselige værdi der kan måles. Vandets totale hårdhed ligger omkring 17 dH° hvilket svarer til en hårdhedsgrad over middel, dog ikke i nærheden af et niveau hvor blødgøring kan komme på tale.


Måleraflæsning

Vandforbruget opgøres og afregnes årligt og følger kalenderåret. Forbrugerne vil derfor modtage en påmindelse omkring måleraflæsning sidst på året. Forbrugere med udendørs målerbrønd, kan have problemer med at aflæse vandmåleren pr. 31/12, hvis låget er frosset fast. Sørg derfor at aflæse måleren i god tid før frost og sne sætter ind, og lav et skøn over målerstanden pr. 31/12. Det anbefales generelt af aflæse sin vandmåler ca. månedligt således at en eventuel lækage/vandspild opdages i tide. Husk at det som udgangspunkt er dig som forbruger, der hænger på regningen, som kan løbe op i adskillige tusinde kroner, læs mere om vandspareråd. Den årlige måleraflæsning indberettes lettest www.forsyning.net eller her på hjemmesiden.


Skat

Ved vandspild kan der opnås fritagelse for afgift af ledningsført vand (grøn afgift) ved vandspild større end normalforbruget + 300 m³. Det vil også være muligt at få eftergivet vandværkets afgift samt vandafledningsafgiften. Dette kræver dog at visse forudsætninger er opfyldt, og kræver bl.a. dokumentation for vandspildet. Forbrugere, som bliver opmærksomme på vandspild, skal hurtigst muligt kontakte vandværket for nærmere vejledning.


Generalforsamling

Uggeløse Vandværk afholder årlig Generalforsamling i slutningen af marts. Indkaldelse og dagsorden, vil blive offentliggjort i Allerød Nyt samt her på hjemmesiden