Klageadgang

Vil du Klage?

Hvis du mener, at du ikke har fået korrekt sagsbehandling af vandværket, så har du mulighed for at klage til ekstern instans. For klager vedrørende afregning og betaling af vandforsyning kan du klage direkte til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklageloven. Det koster 100 kr. at indsende en klage, og du får ikke beløbet tilbage, uanset om du får medhold i din klage eller ej.

Hvis der ikke bliver fundet en løsning, kan du klage videre til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr., som du får tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan som betingelse for indbringelse af klager fastsætte beløbsmæssige øvre og nedre grænser for størrelsen på det omtvistede beløb. Læs mere på www.forbrug.dk.