Takstblad

Prisudvikling

Driftsbidrag - 2018

Der opkræves et á conto beløb i april måned til dækning af vandafgifter m.m. for indevæ-rende kalenderår.

Efter et års målt forbrug beregnes den endelige vandafgift efter de gældende takster. Eventuelle afvigelser i forhold til det indbetalte á conto beløb reguleres i næste års op-krævning af ny á conto betaling.

For forbrugere uden opsat vandmåler i et helt kalenderår gælder det opkrævede á conto beløb som endelig afregning for året.

Udebliver betalingen af á conto beløbet herunder også evt. gebyrer, udsendes 1. rykker med frist på 10 dage med rykkergebyr på kr. 125,-, ekskl. moms. Udebliver betalingen stadig, udsendes 2. rykker med frist på 10 dage med rykkergebyr på kr. 125,-, ekskl. moms og varsel om lukning for vandtilførslen. Udebliver betalingen stadig, overgives sagen til vort tekniske tilsyn, som varsler forbrugeren om præcis dato for lukning af vandtilførslen og beregner sig et gebyr på kr. 125,-, ekskl. moms. Alle restancer inkl. gebyr for lukning og genåbning skal være betalt før genåbning kan finde sted.

Bestyrelsen

Vandafgifter, fast driftsbidrag og gebyrer, ekskl. moms.
Takst 1. Driftsbidrag efter målt forbrug, pr. m³ Kr. 6,00
Takst 2. Driftsbidrag efter skønnet forbrug, pr. m³ Kr. 6,00
Takst 3. Salg af vand til ikke-interessenter, efter måler pr. m³ Kr. 10,00
Takst 4. Fast driftsbidrag Kr. 250,00
Takst 5. Aflæsningsgebyr ved manglende selvaflæsning Kr. 120,00
Takst 6. Rykkergebyr pr. rykkerbrev Kr. 125,00
Takst 7. Gebyr for lukning og genåbning af vandforsyning til en ejendom Kr. 1.000,00
Desuden opkræves en afgift af ledningsført vand til staten pr. m³, Kr. 6,18
og drikkevandsbidrag pr. m³, Kr. 0,19

Anlægsbidrag - 2018

Tilslutningsafgifter for nye forbrugere, ekskl. moms.
Enfamiliehus i by (Faktor 1) Kr. 38.415,00
Lejlighed m.v. i by (Faktor 0,8) Kr. 34.506,00
Forretning i boligområde (Faktor 1) Kr. 38.415,00
Områder med forsyningsledninger, ekskl. moms.
Enfamiliehus i åbent land (Faktor 2) Kr. 57.964,00
Landbrugsejendom (Faktor 3,5) Kr. 87.286,00
Områder uden forsyningsledninger pr. november 1998, ekskl. moms.
Enfamiliehus i åbent land (Faktor 3,5) Kr. 86.286,00
Landbrugsejendom (Faktor 6) Kr. 136.157,00
Institutioner og erhverv
Forbrug i m³ pr. år Faktor
500 - 1.000 2,0 – 3,5
1.001 – 2.500 3,5 – 7,0
2.501 – 5.000 7,0 - 11,5
5.001 – 7.500 11,5 - 15,5

Anlægsbidraget for storforbrugere vurderes efter et års forbrug og korrigeres hvis forbruget varierer med mere end 20 % af det forventede.

Anlægsbidraget omfatter en andel af hovedanlægget, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledningen. Se nedenstående eksempler.

Andel i hovedanlæg udgør 18.867 kr. Andel i hovedanlæg udgør 18.867 kr.
Bidrag til forsyningsledningsnet-tet 10.663 kr. Bidrag til forsyningsledningsnettet 0,8 x 10.663 kr.
Bidrag til stikledning 8.886 kr. Bidrag til stikledning 0,8 x 8.886 kr.
I alt enfamiliehus i by 34.415 kr I alt Lejlighed m.v. i by 34.502 kr

Ved økonomisk særligt krævende tilslutninger, vil disse satser kunne fraviges dog altid først efter forudgående godkendelse af Allerød Kommune. Ovennævnte tilslutninger skal være betalt til vandværket, før arbejdet med tilslutningen til Vandforsyningen påbegyndes. Enhver henvendelse vedr. eventuel tilslutning til vandværket skal ske skriftligt til vandvær-kets adresse, Uggeløse Bygade 21, 3540 Lynge.