September

Intensivt måleprogram

Den 30.12.2017

Vi har nu været gennem et intensivt måleprogram af vore boringer samt afgang fra vandværk, og der er ikke fundet spor af klorerede opløsningsmidler overhovedet. Måle-programmet har været udført efter retningslinjer udstukket af Allerød Kommune samt Region Hovedstaden.

I samarbejde med Allerød Kommune har vi desuden dokumenteret, at i hele perioden 2009 – 2017 har der været udført i alt 15 boringskontroller, hvor der har været forhøjede værdier af klorede opløsningsmidler i de 3. Værdierne har dog været under, eller lige omkring grænseværdien. I samme periode er der udtaget i alt 10 prøver ved afgang fra vandværket, og her er der aldrig målt indhold af klorede opløsningsmidler, som derved er forsvundet ved iltningen i filtrene.

Der er indtil videre ikke fundet nogen forklaring på de forhøjede værdier i prøverne fra boring 2 og boring 4. Vi er derfor, i samråd med Allerød Kommune, blevet enige om, at sætte alle 3 boringer i drift igen. Dette er sket d. 23. december 2017. I 2018 vil der ekstraordinært blive udtaget 4 prøver ved afgang fra vandværket for at følge udviklingen.

Seneste boringskontrol

Ved seneste boringskontrol 31. august 2017 blev der konstateret indhold af klorede op-løsningsmidler i boring 4. Der blev målt 1,2 µg/l Tetrachlorethylen, 0,36 µg/l Trichlo-rethylen og 3,4 µg/l Cis-1,2-dichlorethyl. Grænseværdien for afgang vandværk er 1,0 ug/l for hvert af disse stoffer, og selv om vandprøverne ved afgang vandværk aldrig har vist spor af disse stoffer, så er der dog en potentiel forureningsrisiko, som vi er nødt til at reagere på.

Der er historisk set desuden målt et indhold af Tetrachlorethylen på 1,0 µg/l i boring 2 den 10. december 2013, altså lige på grænseværdien, men også dengang var niveauet ved afgang vandværk under 0,02 µg/l, som er det mindste, der kan måles.

Kort tid efter at det nye resultat for boring 4 forelå, blev der den 25. september i år ud-taget en ny prøve, og denne prøve viste intet indhold af de tre stoffer. Vi står derfor i en lidt vanskelig situation, hvor der ikke kan måles en konstant forurening, hvilket jo er godt, men som samtidig gør det vanskeligt at fastlægge en kilde eller årsag.

Vi har netop modtaget resultatet fra en opfølgende vandprøve fra boring 3, som ikke viser forureningstegn overhovedet. Vi vil nu sammen med Allerød Kommune fastlægge en plan for den fortsatte indvinding og drift, hvor vi tager alle boringer i brug igen, og kører et intensivt måleprogram, fra både boring og afgang vandværk, i en periode for at sikre, at forureningen er forsvundet.

Allerød Kommune er desuden i kontakt med regionen, som har ansvaret for kortlægnin-gen af grundvandsmagasinerne og potentielle forureningskilder. Vi støtter Allerød Kom-mune i denne proces ved at tage de nødvendige vandprøver.

Afslutningsvis skal det nævnes, at da alle vandværket tre boringer ligger indenfor en 500 meter radius, kan det i yderste konsekvens blive nødvendigt at etablere en ny boring. Dette er vi ved at indarbejde i vandværkets investeringsplan, og vi går i dialog med Al-lerød Kommune om, at eventuel etablering af ny boring skal inkluderes i kommunens næste vandforsyningsplan, som er under udarbejdelse.

Ingen desphenyl-cloridazon i vores grundvand

Som opfølgning på observationer af desphenyl-cloridazon i flere grundvandsboringer i Danmark har vi tilføjet dette stof til vores målekontrolprogram. Den første prøve blev udtaget 21. september, og som forventet er der ikke fundet rester af dette sprøjtemiddel i vores grundvand. Se analyseresultaterne for 21. september for detaljer.

Drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner

Der har på det seneste været observeret rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dette er ikke et stof, som indgår i vores normale drikkevandskontrol, og selv om der ikke er tegn på, at dette stof skulle forekomme i vores grundvand, har vi alligevel, som følge af de registrerede fund, valgt at medtage det i vores næste prøvetagning. Resultatet vil kunne ses her på siden, når det foreligger.

Fremadrettet vil dette stof desuden indgå i den lovpligtige drikkevandskontrol. Det skal i den forbindelse nævnes, at der sidst blev fortaget udvidet drikkevandskontrol i marts 2017, og alle test efter pesticidrester var negative.

Vi følger selvfølgelig udviklingen nøje og vil reagere hurtigt, hvis der skulle være tegn på forurening af vores drikkevand. For yderligere information vil vi henvise til en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som slår fast, at man trygt kan drikke vandet, da det vil kræve at man drikker vand forurenet med dette stof gennem mange år og i store mængder, før det kan blive årsag til sygdom.

For yderligere info henvises til Danske Vandværker og Dansk Vand.


Januar

I/S Uggeløse Vandværk overgår til et A.m.b.a

I/S Uggeløse Vandværk overgår til et A.m.b.a. (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar) med navn Uggeløse Vandværk A.m.b.a. På den ekstraordinære Generalforsamling d. 18. april blev bestyrelsens forslag om skift af selskabsform enstemmigt vedtaget af de fremmødte interessenter. Forberedelserne til skiftet er i gang, og vil træde i kraft ved overgangen til næste regnskabsår pr. 1. januar 2018. Nødvendige ændringer af vedtægterne blev vedtaget samtidig, og disse træder ligeledes i kraft d. 1. januar 2018, hvor de desuden vil blive tilgængelige her på siden. Referat fra seneste Generalforsamlinger findes her på hjemmesiden.